Algemene voorwaarden - download als pdf


Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’, gelden voor iedere aanbieding

en iedere overeenkomst tussen Vonderman Tekst & Communicatie en een opdrachtgever waarop

Vonderman Tekst & Communicatie deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uit-

drukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Von-

derman Tekst en Communicatie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten

worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Vonder-

man Tekst & Communicatie en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht

worden genomen.


Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Vonderman Tekst & Communicatie zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de

offerte van Vonderman Tekst & Communicatie of - indien geen offerte is uitgebracht - door schrif-

telijke bevestiging van Vonderman Tekst & Communicatie van een door de opdrachtgever ver-

strekte opdracht. Indien Vonderman Tekst & Communicatie de volledige tekst niet binnen vijf

werkdagen na het uitbrengen van de offerte heeft kunnen inzien, kan Vonderman Tekst & Com-

municatie echter na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever de gedane prijsopgave en

opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW,

alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij uitdrukke-

lijk anders is aangegeven.

2.3 Vonderman Tekst & Communicatie mag als opdrachtgever beschouwen degene die de op-

dracht aan Vonderman Tekst & Communicatie heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te

kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits

naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Vonderman Tekst & Communicatie zijn verstrekt.

In dit geval gelden de betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 4 voor deze derde.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vonderman Tekst & Communicatie niet tot het ver-

richten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 - Zelfstandigheid

3.1 Vonderman Tekst & Communicatie werkt als zelfstandige en derhalve niet in loondienst. Of de

opdrachtgever echter loonbelasting of premies voor de werkzaamheden van Vonderman Tekst &

Communicatie moet inhouden, dient uitsluitend door de opdrachtgever beoordeeld te worden en

Vonderman Tekst & Communicatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

3.2 Vonderman Tekst & Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet in

acht nemen door de opdrachtgever van de geldende regels met betrekking tot het moeten bewa-

ren van kopieën van identiteitsbewijs en VAR van Vonderman Tekst & Communicatie door de op-

drachtgever in zijn of haar administratie.


Artikel 4 - Honorarium en betaling

4.1 Het honorarium voor Vonderman Tekst & Communicatie is in beginsel gebaseerd op een uur-

tarief. Eventueel wordt voor de opdracht een totaalprijs overeengekomen. Bij opdrachten met een

looptijd langer dan 3 maanden kan Vonderman Tekst & Communicatie naast het honorarium ook

verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening

brengen.

4.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta

waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever

onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over

het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het

moment van volledige voldoening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de beta-

lingsverplichting niet op.

4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplich-

tingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor reke-

ning van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incas-

sokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals

door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

4.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor reke-

ning van opdrachtgever.

4.6 Vonderman Tekst & Communicatie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te

schorten, indien opdrachtgever betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig

nakomt, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

4.7 Vonderman Tekst & Communicatie zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte stel-

len van tariefsverhogingen. Voor reeds op basis van de oude tarieven aangegane overeenkomsten

kan geen tariefsverhoging worden doorgevoerd.


Artikel 5 - Termijn en tijdstip van levering

5.1 De overeenkomst tussen Vonderman Tekst & Communicatie en een opdrachtgever wordt aan-

gegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de over-

eenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk an-

ders is overeengekomen. Vonderman Tekst & Communicatie is gehouden om, zodra duidelijk

wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te

stellen.

5.3 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de

uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding

van de overeenkomst. Vonderman Tekst & Communicatie is in dat geval niet gehouden tot enige

schadevergoeding. Bij toerekenbare overschrijding is Vonderman Tekst & Communicatie gerech-

tigd het reeds uitgevoerde deel van de opdracht afzonderlijk te factureren en de opdrachtgever is

gehouden deze factuur te voldoen.

5.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of

verzending.

5.5 Levering van gegevens via e-mail wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment van

verzending.


Artikel 6 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

6.1 Vonderman Tekst & Communicatie is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en

met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

6.2 Vonderman Tekst & Communicatie zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde infor-

matie strikt vertrouwelijk behandelen.

6.3 Vonderman Tekst & Communicatie heeft het recht een opdracht (mede) door een derde te laten

uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Vonderman Tekst & Communicatie voor

de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Vonderman Tekst &

Communicatie zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

6.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen of te redi-

geren tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt

steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.5 Vonderman Tekst & Communicatie staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever

aan Vonderman Tekst & Communicatie verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard dan ook, indien Vonderman Tekst & Communicatie is uitgegaan van

de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder

trouw verstrekt.


Artikel 7 - Wijziging, intrekking van opdrachten

7.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan

van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Vonderman Tekst & Communicatie gerechtigd de

termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

7.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds

uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.


Artikel 8 - Ontbinding

Vonderman Tekst & Communicatie is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen vol-

doet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdracht-

gever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of ge-

deeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Vonderman Tekst & Com-

municatie kan alsdan onmiddellijke voldoening van het op basis van het reeds uitgevoerde deel

van de opdracht verschuldigde bedrag vorderen.


Artikel 9 - Reclames en geschillen

9.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en

in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Vonderman Tekst & Communica-

tie te melden, na welke termijn het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt. Het uiten van

een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

9.2 Indien de klacht gegrond is, zal Vonderman Tekst & Communicatie het geleverde binnen rede-

lijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Vonderman Tekst & Communicatie redelijker-

wijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of

zinvol is, zal Vonderman Tekst & Communicatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van

artikel 11.

9.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde

heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.


Artikel 10 - Intellectueel eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Vonderman Tekst &

Communicatie het auteursrecht op door Vonderman Tekst & Communicatie vervaardigde verta-

lingen en andere teksten.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart Vonderman Tekst & Communicatie tegen aanspraken van derden

wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendoms-

rechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid: vrijwaring

11.1 Vonderman Tekst & Communicatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe

en aantoonbare gevolg is van een aan Vonderman Tekst & Communicatie toerekenbare tekortko-

ming. Vonderman Tekst & Communicatie is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van

schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid bij toere-

kenbare tekortkoming is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de

desbetreffende opdracht excl. BTW.

11.2 In overige gevallen is de aansprakelijkheid van Vonderman Tekst & Communicatie gelimi-

teerd tot het bedrag dat de verzekering in het betreffende geval uitkeert.

11.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen of te redigeren tekst ontheft Vonderman Tekst & Com-

municatie van iedere aansprakelijkheid.

11.4 Vonderman Tekst & Communicatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de

ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, infor-

matie of informatiedragers. Vonderman Tekst & Communicatie is evenmin aansprakelijk voor

schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommuni-

catiemiddelen.

11.5 De opdrachtgever vrijwaart Vonderman Tekst & Communicatie voor alle aanspraken van

derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van

dit artikel aansprakelijkheid van Vonderman Tekst & Communicatie bestaat.


Artikel 12 - Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop Vonderman Tekst & Communicatie geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Von-

derman Tekst & Communicatie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder worden

in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog,

maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Vonderman Tekst & Communicatie op-

geschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Von-

derman Tekst & Communicatie niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partij-

en bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade-

vergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschor-

tingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

12.3 Indien Vonderman Tekst & Communicatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk

aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtin-

gen kan voldoen, is Vonderman Tekst & Communicatie gerechtigd het reeds uitgevoerde afzon-

derlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een

afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Vonderman Tekst & Communicatie is

Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, uit hoofde van een aanbie-

ding of offerte van Vonderman Tekst en Communicatie, of over deze Voorwaarden zijn onderwor-

pen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Zutphen.


Artikel 14 - Wijziging en vindplaats Voorwaarden

14.1 Vonderman Tekst & Communicatie behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig te

wijzigen. Voor een reeds voor de wijziging aangegane overeenkomst kunnen de alsdan geldende

Voorwaarden niet worden gewijzigd. De Voorwaarden zijn in te zien op de website

www.vondermantekst.nl en daar te downloaden als pdf-document.


Vonderman Tekst & Communicatie - Algemene Voorwaarden, versie 30 augustus 2010

VONDERMAN
TEKST & COMMUNICATIEStart.htmlStart.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1
Contact:
info@vondermantekst.nl
06-27270519
Contact.htmlmailto:info@vondermantekst.nlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
Start            Tekst           CommunicatieStart.htmlTekst.htmlCommunicatie.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2
Tekst-SOS
Tekst-SOS.htmlshapeimage_4_link_0
Web

Web.htmlNotuleerdienst.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
Over onsOver_ons.htmlshapeimage_6_link_0
TarievenTarieven.htmlshapeimage_7_link_0
Voorwaardenshapeimage_8_link_0
E-mailnieuwsbriefhttp://eepurl.com/b92dnshapeimage_9_link_0
Notuleren
Notuleerdienst.htmlshapeimage_10_link_0